Da klubben blev stiftet for 100 år siden

Søren Flø Sørensen Man, 2021-01-18 13:07

I Kolding Socialdemokrat 20. april 1920 findes en lille notits med en anonym forfatter: ”Der har hævet sig Røster, der med rette Anker over Kolding som Sportsby. Vi staar ogsaa en del tilbage for, man kan sige alle Byer herhjemme af samme Størrelse; men hvad vi specielt savner er en Skakklub. Denne gode og sunde Sport fortjener meget mere Udbredelse end Tilfældet er. … ”. Underskevet af ”Deres ærbødige Skakspiller”. Forfatteren af notitsen skulle snart få sit ønske opfyldt, idet byen inden for det næste år skulle få to skakklubber: Kolding Skakklub, som skulle få et kort liv, og Kolding Skakforening, som i 1940 tog navneforandring til Kolding Skakklub og nu kan markere sit 100-års jubilæum, skønt omstændighederne må betegnes som mindre gunstige pga. nedlukningen.

Uden for Kolding var der allerede stiftet mange skakklubber. Københavns Skakforening var blevet stiftet allerede i 1865. Forløberen for landsdækkende paraplyorganisation Dansk Skakunion Jydsk Skak-Union havde set dagens lys i 1903. Provinsen fik sin første skakklub i 1889 i Aalborg.. Horsens havde fået sin første skakklub i 1893, Fredericia i 1901, og Vejle i 1905. I aviserne fra 1920 kan findes omtaler af skakklubber i bl.a. Grindsted, Holsted og Houborg. Skribenten i Kolding Socialdemokrat havde ret i sin påstand om at Kolding var bagud. Der var dog en skakinteresse til stede i byen. Efter Kolding Biblioteks beretning refereret i Kolding Socialdemokrat 21.12.1920 havde biblioteket skaffet bøget om bl.a. skak fra bl.a. Statsbiblioteket til byens borgere. Byens aviser havde i mange år bragt skaknotiser om bl.a. blindspil og i byens aviser blev før jul bragt annoncer for ”Piber, Stokke, Skakspil og Cigarer”, der kunne købes hos C.A. Erichsen, Adelgade 5.

Kolding Skakforening blev stiftet i januar 1921. Kolding Socialdemokrat kunne 21.1.1921 bringe denne notits: ””Kolding Skakforening” er Navnet paa en nystiftet Skakklub her i Byen. Foreningens Formand er Tømrermester Adsbøl. I Bestyrelsen sidder Bogbinder Nielsen, Glarmester Storm, Glarmester Springer og Tømrer Friis, der tillige er Spilleder. Klubben spiller hver Onsdag Aften paa Jernbanehotellet, hvor Indmeldelse modtages.” Kolding Folkeblad ventede til 22.1 med at meddele den ny forenings fødsel under overskriften ”En ny Skakforening”: Koldingenserne har pludselig faeet en mægtig Interesse for Skakspillet. Nu er der dannet en ny Skakklub, der kalder sig ”Kolding Skakforening” og holder Spilleaften paa ”Jernbanehotellet” hver Onsdag Aften. Foreningen tæller godt en halv Snes Medlemmer. Bestyrelsen er: Tømrermester Adsbøl, Formand, Bogholder Nielsen, Næstformand, Glarmester Storm, Kasserer, Glarmester Springer og Tømrermester Friis, Spilleleder. ”Kolding Skakklub” tæller nu op mod et halvt hundrede Medlemmer, hvoraf flere udenbyesboende. Spilleaftener Fredag og Tirsdag paa Hotel ”Royal er godt besøgte, og Turneringskampene er begyndt.” Stiftelsesdatoen for Kolding Skakforening 19.1 anføres ved 50-årsjubilæet i 1971.

Den hedengangne Kolding Skakklub blev stiftet 14.12.1920. På Højskolehjemmet blev dannet en skakklub for ”Kolding og Omegn”. Der blev indtegnet 29 medlemmer. Til bestyrelsen valgtes ingeniør Agge, fabrikant Brems, inspektør Dalsgaard, sagfører Taun og overretssagfører Hey. Ingenør Agge blev første formand. Klubbens faste spilleaften blev tirsdag og man lagde ude allerede tirsdag mellem jul og nytår. Første spillested blev omtalt som Industriforeningen, men foreningen skiftede meget hurtigt til Hotel Royal, hvor første spilleaften blev afholdt.
I juli 1921 valgtes fabrikant Jacob Brems til formand, overretssagfører Hey til næstformand og kæmner Zoffmann til kasserer. Spillestedet var blevet Hotel Royal (nuværende Saxildhus), I oktobernummeret af Skakbladet anføres at klubben havde 40 medlemmer.

Kolding Skakforenings spillested ”Jernbanehotellet” anføres i Kolding Vejviser med adressen Øster Klostergade 6-8. Det svarer til nuværende Munkegade 6. Hotellet havde sikkert navn efter at det stødte op til jernbanelegemet. Det forhindrede dog ikke, at hotellet kunne reklamere med staldplads til 100 heste og altså også plads til skakklub i 1921. I Stadsarkivets registrering af et billede af hotellet (B17206) anføres at navnerne i hotelvært Flindts tid havde deres ”hule” der. Ved jubilæet i 1931 anføres i avisreferater at foreningen blev stiftet af navere, vistnok hjemvendt fra Hamborg. Bestyrelsessammensætningen og spillested giver måske et fingerpeg om årsagen til to skakklubber. Kolding Skakforening var domineret af håndværkere og håndværksmestre, medens den daværende Kolding Skakklubs bestyrelse var lidt højere på strå i form af fabrikanter, sagførere, ingeniører og højereståede kommununale embedsmænd (kæmneren). Spillestedet Jernbanehotellet var også mere beskedent end Hotel Royal.
(Fortsættes i næste måned)